หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
   
 
 
 
 มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 2,872 ครัวเรือนมีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน
  ได้แก่ หมู่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ยกเว้นหมู่ที่ 3 ใช้ระบบประปาภูเขา
 


โทรศัพท์
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดคือ ไปรษณีย์อำเภอชาติตระการ ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการกลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 10 กลุ่ม

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 2 กลุ่ม

กลุ่มสหกรณ์การเกษตร จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มเพาะเห็ด จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มรักษ์สมุนไพร จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มดินประยุกต์ จำนวน 1 กลุ่ม