หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 


 
ประชาชนในตำบลสวนเมี่ยง มีความเป็นอยู่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธโดยมีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ
 


การนับถือศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
วัด จำนวน 8 แห่ง

วัดบ้านสวนเมี่ยง

วัดบ้านหนองขาหย่าง

วัดบ้านน้อย

วัดบ้านห้วยช้างแทง

วัดห้วยหมากหล่ำ

วัดบ้านแก่งบัวคำ

วัดบ้านเนินช้างแทง
สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง

สำนักสงฆ์นาตาจูม

สำนักสงฆ์บ้านเนินหนองบัว


โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง

โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง

โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง

โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง

โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ (อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6)
โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง

โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาหย่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยช้างแทง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกใหญ่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินหนองบัว
ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ (กศน.สวนเมี่ยง) จำนวน 1 แห่ง
 โรงเพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง
 

โรงเพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเมี่ยง

โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านโคกใหญ่

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 10 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100ช่วงเดือนเมษายน มีงานแห่ต้นดอกไม้ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์

ช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม มีวันลอยกระทง โดยมีขบวนแห่กระทงใหญ่ทุกหมู่บ้าน
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-087-3885