หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 


 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566  
 

วันอังคาร ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
   1.1 เลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมกรณีไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น
   1.2 แจ้งสภาท้องถิ่นทราบ เรื่องการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
   1.3 รายงานฐานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
   รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม

ระเบียบราระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจรณาเสร็จแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
   5.1 เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยงแทนตำแหน่งที่ว่าง
   5.2 การพิจารณาใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   5.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
   5.4 เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และวันเริ่มประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2567
   5.5 คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
   5.6 คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.พ. 2566 เวลา 15.56 น. โดย คุณ ดุษฏี กงเกตุ

ผู้เข้าชม 54 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-087-3885