หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.suanmeang.go.th/ho... https://www.suanmeang.go.th/or... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลหน่วยงาน
3.เข้าเมนูโครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.suanmeang.go.th/ho... https://www.suanmeang.go.th/bo... https://www.suanmeang.go.th/st... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูบุคลากร
3.เข้าเมนูคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.suanmeang.go.th/ho... https://www.suanmeang.go.th/pr... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลหน่วยงาน
3.เข้าเมนูอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.suanmeang.go.th/ho... https://www.suanmeang.go.th/pr... https://www.suanmeang.go.th/pr... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผน
3.เข้าเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.suanmeang.go.th/ho... https://www.suanmeang.go.th/co... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลหน่วยงาน
3.เข้าเมนูติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.suanmeang.go.th/ho... https://www.suanmeang.go.th/pr... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูระเบียบ
3.เข้าเมนูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.suanmeang.go.th/ho... https://www.suanmeang.go.th/ne... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข่าวสาร
3.เข้าเมนูข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.suanmeang.go.th/ho... https://www.suanmeang.go.th/we... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูบริการประชาชน
3.เข้าเมนูกระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.suanmeang.go.th/ho... https://www.facebook.com/suanm... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.เมนู Facebook อยู่มุมขวาบนของเว็บไซต์
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.suanmeang.go.th/ho... https://www.suanmeang.go.th/pr... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการบริหารบุคคล
3.เข้าเมนูการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  (1)     2      3      4      5