หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 


 

 

 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 


 
“ตำบลสวนเมี่ยง” อยู่ในเขตอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เดิมขึ้นอยู่กับตำบลป่าแดง อำเภอนครไทย หลังจากแยกอำเภอเป็นอำเภอชาติตระการ และตำบลสวนเมี่ยง ได้แยกตำบลเมื่อปี พ.ศ.2518 สาเหตุที่ได้ชื่อว่าตำบลสวนเมี่ยงเนื่องจากมีป่าเมี่ยง อยู่จำนวนมาก ราษฎรที่อาศัยอพยพมาจากบ้านนากราว แขวงบ่อแตน สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว และจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดเลย ชุมชนตั้งมาประมาณ 48 ปี
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของที่ว่าการอำเภอชาติตระการ ระยะห่างจากอำเภอชาติตระการประมาณ 14 กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดพิษณุโลก ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 114 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านดง
ต.คันโช้ง
อ.ชาติตระการ
อ.วัดโบสถ์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านกลาง
ต.คันโช้ง
อ.วังทอง
อ.วัดโบสถ์
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ป่าแดง
ต.บ้านกลาง
อ.ชาติตระการ
อ.วังทอง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์  
 
 
 
 


 
มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาล้มรอบ
ทุกด้าน ที่อยู่อาศัยและแหล่งทำการเกษตรเป็นพื้นที่ราบ
 


   
มี 3 ฤดู ได้แก่

ฤดูร้อน

ฤดูฝน

ฤดูหนาว
 


 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง
 
 


     
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,756 คน

ชาย  จำนวน 2,912 คน คิดเป็นร้อยละ 50.59

หญิง จำนวน 2,844 คน คิดเป็นร้อยละ 49.41
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,912 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 50.49 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านสวนเมี่ยง 304 290 594 266  
2   บ้านหนองขาหย่าง 374 391 765 228
  3   บ้านน้อย 232 241 473 134  
4   บ้านห้วยช้างแทง 265 266 531 185
  5   บ้านห้วยหมากหล่ำ 313 295 608 203  
6   บ้านโคกใหญ่ 408 378 786 273
  7   บ้านแก่งบัวคำ 167 161 328 124  
8   บ้านเนินช้างแทง 313 275 588 167
  9   บ้านเนินหนองบัว 358 343 701 228  
10   บ้านหนองชุมแสง 178 204 382 104
    รวม 2,912 2,844 5,756 1,912
 
ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-087-3885