องค์การบริหารส่วนตำบล สวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก