ข้อมูลทั่วไป
      คำขวัญอบต. สวนเมี่ยง
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      สำนักปลัด
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบตส่วนเมี่ยง
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถาที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
      โรงเรียน
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ โครงการผ้าห่มต้านภัยหนาวสงเคราะห์ผู้ยากจน ] 
      

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 10-ธค.-08at 14:52